Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Wanneer zijn we ‘PlanetProof’?

Ambitie en tussendoelen keurmerk On the way to PlanetProof Gepubliceerd op: 11 maart 2024

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor landbouwproducten, die geproduceerd zijn met extra aandacht voor het klimaat, de natuur en het dier. Boeren en tuinders voldoen hiervoor aan bovenwettelijke eisen. Om inzichtelijk te maken waar de keurmerkhouders staan en in welke mate duurzaamheidsdoelen bereikt worden, hebben de Colleges van Deskundigen van SMK de ambitie van het keurmerk benoemd en tussentijdse doelstellingen vastgesteld voor elk van de duurzaamheidsthema’s. Er is een monitoringsprogramma ingericht om de actuele status en de voortgang op weg naar deze doelstellingen te volgen.

Wanneer PlanetProof’? 

De ambitie van On the way to PlanetProof is om een productie te realiseren die in balans is met onze leefomgeving. Deze ambitie is verder uitgewerkt in ambities per thema, die te vinden zijn in het kader hieronder. Als de ambitie voor alle thema’s bereikt is, kunnen we zeggen dat de productie ‘PlanetProof’ is. Tot die tijd werken we hier naartoe en zijn we ‘On the way…’.

Ambities per thema

  • Efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van fijnstof, ammoniak en broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.
  • Gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving.
  • Versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf.
  • Realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem.
  • Efficiënt waterverbruik van duurzame bronnen.
  • Efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies.
  • Minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door hergebruik en gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.
  • Dieren voelen zich goed, worden gehouden in geschikte huisvesting, verkeren in goede gezondheid en kunnen hun natuurlijke gedrag uitoefenen.

We zijn ‘On the way 

Keurmerkhouders voldoen aan de bovenwettelijke eisen van het keurmerk. Deze staan beschreven in het certificatieschema van de betreffende productgroep (plantaardige producten, melk, eieren, bewerkte en verwerkte producten). De eisen worden elke 2 á 3 jaar herzien via een uitgebreid herzieningsproces. Doel van de herzieningen is om de eisen zodanig door te ontwikkelen, dat  keurmerkhouders steeds stappen blijven zetten in de richting van de ambitie. De diverse stakeholders hebben een actieve rol in het herzieningsproces, om enerzijds de ambitie en anderzijds de haalbaarheid van de eisen goed voor ogen te houden

Tussendoelen 2030 en prestaties keurmerkhouders 

Het College van Deskundigen Plantaardig heeft tussendoelen voor On the way to PlanetProof plantaardige producten vastgesteld. Voor de meeste thema’s geldt een concreet tussendoel voor het jaar 2030. Bij het opstellen van de tussendoelen, is rekening gehouden met de Europese beleidsdoelen en heeft er afstemming plaatsgevonden met stakeholders. Voor elk thema zijn kritische prestatie indicatoren (KPI’s) vastgesteld om de resultaten te meten. De tussentijdse doelstellingen en KPIs zijn hier te zien.

Voor de plantaardige sectoren is er geen sectorbrede dataverzameling die inzicht geeft in prestaties van ondernemers op de diverse duurzaamheidsthema’s. SMK is 3 jaar geleden gestart met het verzamelen van informatie uit de jaarlijkse inspecties, om de prestaties van keurmerkhouders in verduurzaming in beeld te brengen. Dit gebeurt op basis van de vastgestelde KPI’s. De eerste 3 jaar van de dataverzameling (2020-2022) wordt gebruikt om de referentiewaardes vast te stellen. Deze gelden als startpunt voor de monitoring en het rapporteren over de voortgang in verduurzaming van keurmerkhouders. De eerste resultaten worden dit voorjaar gepubliceerd.  

Voor de dierlijke sectoren (melk en eieren) is SMK bezig met herziening van de eisen. Als onderdeel van het herzieningsproces zullen in de loop van 2024 voor deze productgroepen tussendoelen worden vastgesteld. In de Melkveehouderij vindt sectorbrede dataverzameling plaats met behulp van de KringloopWijzer. De natuur- en milieuprestaties van deelnemers aan On the way to PlanetProof worden geanalyseerd op basis van de KringloopWijzer data KPI’s en de op de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij gebaseerde KPI’s voor onder andere natuur & landschap en kruidenrijk grasland. De resultaten qua dierenwelzijn worden bepaald met behulp van instrumenten voor het meten van kengetallen op gebied van diergezondheid, waaronder levensduur. Voor On the way to PlanetProof eieren vindt eigen dataverzameling plaats onder keurmerkhouders. De KPI’s hiervoor zullen in de loop van 2024 worden vastgesteld.