Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Ambitie

On the way to PlanetProof heeft een duidelijke ambitie. Het keurmerk streeft naar een landbouw in balans met de draagkracht van onze planeet, met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt. Om dit te bereiken is een integrale aanpak nodig, waarbij gewerkt wordt aan verduurzaming op meerdere thema’s in alle schakels van de productieketen. Hieronder lees je meer over deze thema’s en de ambities die daarbij horen.

Vakmanschap

Het keurmerk richt zich op verduurzaming via meerdere thema’s. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms samengaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. 

Doet u mee?

Certificeren

On the way to…

De keurmerknaam staat voor de stappen die gemaakt worden richting een duurzamere landbouwproductie. Het maakt duidelijk dat verduurzaming een continu proces van verbetering is met als eindbestemming: een productiewijze die in balans is met de draagkracht van onze planeet.

De eisen uit de certificatieschema’s worden regelmatig aangescherpt en herzien daar waar het nóg duurzamer kan. De On the way to PlanetProof keurmerkhouders blijven betrokken bij de ontwikkeling van de eisen. Dat gebeurt via werkgroepen en begeleidingscommissies. De Colleges van Deskundigen, met vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, wetenschappers en de overheid, stellen de eisen voor On the way to PlanetProof vast.

Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders ook aan de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord en de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.

 

Wanneer ‘PlanetProof’?

We zijn onderweg, maar wanneer zijn we ‘PlanetProof’? Dat bereiken we als de ambitie voor alle thema’s bereikt is. Tot die tijd werken we hier naartoe en zijn we ‘on the way…’. Er zijn in 2023 tussendoelen vastgesteld voor de ambities. Per ambitie geldt een concreet tussendoel voor het jaar 2030. Benieuwd welke dit zijn? Bekijk het hier.

Ambities per thema

Energie & Klimaat

Ambitie: efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van fijnstof, ammoniak en broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.

Hier werken keurmerkhouders aan door:

 • Energiebesparing
 • Efficiënte productie door optimaal gebruik te maken van grondstoffen
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en aardwarmte
 • Vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem
 • Te voldoen aan normen voor de emissie van broeikasgassen voor de bedekte teelten
 • Normen voor uitstoot van ammoniak, fijnstof en mineralen voor melkvee- en pluimveehouderijen
 • Bij melkvee: hogere zelfvoorzienendheid en beperken verliezen van veevoer

Gewasbescherming

Ambitie: gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving.

Dit doet On the way to PlanetProof:

 • Stimuleert het gebruik van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Beperkt het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
 • Verplicht de toepassing van maatregelen die voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen

Biodiversiteit

Ambitie: versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf.

Dit realiseren keurmerkhouders door een keuze te maken uit diverse maatregelen:

 • Aanleg van inheemse, natuurlijke kruiden- of bloemenranden rond percelen of kassen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor o.a. vogels, amfibieën en insecten
 • Natuurvriendelijk beheer van weidepercelen, oevers en slootkanten
 • Aanleg van kruidenrijk grasland
 • Beperken van lichtvervuiling door kassen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Leven op het land. 

Bodemkwaliteit

Ambitie: realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem.

Een gezond en productief gewas vraagt om een weerbare en vruchtbare bodem. Dat wordt verkregen door:

 • Beschermen van de bodem tegen erosie, uitdroging en uitputting
 • Bevorderen van een divers bodemleven, o.a. door aanvoer van voldoende organische stof
 • Voorkomen van bodemverdichting, o.a. door minimale bodembewerking en gebruik van vaste rijpaden

Bemesting

Ambitie: efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies.

Boeren en tuinders bemesten hun gewassen om deze goed te laten groeien. Dit doet On the way to PlanetProof:

 • Vereist efficiënt gebruik én hergebruik van voedingsstoffen
 • Stimuleert gebruik van organische meststoffen
 • Verplicht de toepassing van maatregelen die voorkomen dat meststoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen
 • Stelt beperkingen aan gehaltes van zware metalen in compost en fosfaat meststoffen

Water

Ambitie: efficiënt waterverbruik van duurzame bronnen.

Hier werken keurmerkhouders aan door:

 • Monitoring van het watergebruik
 • Opvang en opslag van hemelwater (regen, hagel, sneeuw) voor gietwater
 • Gebruik van legale waterbronnen
 • Opvang en hergebruik van water dat niet door het gewas is opgenomen
 • De waterbehoefte van de plant te meten en de watergift hierop af te stemmen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Schoon water. 

Materiaalgebruik & Afvalstromen

Ambitie: minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door hergebruik en gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.

In de certificatieschema’s zijn er eisen voor:

 • Materialen van kunststof verpakkingen t.b.v. optimale recyclebaarheid
 • Afvalreductie en afvalscheiding
 • Stimulans gebruik gerecyclede materialen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Verantwoorde Consumptie en Productie. 

Dierenwelzijn en -gezondheid

Wat we met On the way to PlanetProof willen bereiken is dat de dieren zich goed voelen, worden gehouden in geschikte huisvesting, ze in goede gezondheid verkeren en hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen.

De eisen voor melk- en pluimveehouders gaan in op:

 • Goed toezicht op diergezondheid: door goed voor de dieren te zorgen, hebben zij minder gebreken en leven langer
 • Beschikbaarheid van voldoende water en goede voeding
 • ‘Vrij in de wei’: melkkoeien krijgen minstens 120 dagen per jaar 6 uur lang weidegang. Dit betekent dat de koeien mogen grazen op het land.
 • Aandacht voor diercomfort:
  – Bij koeien: koeborstels en meer ruimte in de stal om te eten, lopen en liggen
  – Bij kippen: grotere leefruimten (8 hennen per m2) met daglicht en sturing op prettig stalklimaat

Betrouwbaarheid

On the way to PlanetProof behoort tot de 10 topkeurmerken op het gebied van voeding. Hiervoor moet een keurmerk aan een aantal voorwaarden voldoen.

Topkeurmerk

Voordelen

On the way to PlanetProof is een uniek keurmerk met een breed draagvlak, waarmee u via haalbare stappen zorgt voor verduurzaming van uw bedrijf en producten. Certificeren brengt bovendien een hoop voordelen met zich mee. Wij sommen ze voor u op.

Voordelen

Controle

On the way to PlanetProof is ontwikkeld door SMK. De inspecties worden door certificatie-instellingen gedaan. Beide staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Ook is SMK lid van de Vereniging van Schemabeheerders.

Controle