Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Ambitie van het keurmerk

Het keurmerk heeft een duidelijke ambitie. On the way to PlanetProof streeft naar een landbouw in balans met de draagkracht van onze planeet, met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt. Hier is een integrale aanpak nodig, waarbij gewerkt wordt aan verduurzaming op meerdere thema’s in alle schakels van de productieketen.

Vakmanschap ten top

Het is voor de keurmerkhouders best een uitdaging om aan alle thema’s te moeten voldoen. Vaak gaat verbetering op één thema samen met een minder hoge score op een ander thema. Het vergt echt veel vakmanschap om het keurmerk te behalen.

Benieuwd naar de eisen? Bekijk de sectoren en certificatieschema’s.

Bekijken

Het zijn een heleboel eisen en we moesten echt puzzelen. – radijsteler Monique, Ortolanda

On the way to…

We gaan even terug in de tijd. In 2017 start SMK met On the way to PlanetProof. Met dit keurmerk zijn we onderweg naar een duurzamere planeet. Die naam is er niet voor niets. Het maakt duidelijk dat verduurzaming een continu proces van verbetering is met als ambitieuze eindbestemming: een productiewijze die in balans is met onze leefomgeving.

Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de wereldwijde Sustainable Development Goals op het gebied van productie en consumptie, water, bodem en landschap en biodiversiteit.

De 8 thema’s van On the way to PlanetProof

Energie & Klimaat

Ambitie: efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van fijnstof, ammoniak en broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.

Hier werken keurmerkhouders aan door:

 • Energiebesparing
 • Efficiënte productie door optimaal gebruik te maken van grondstoffen
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en aardwarmte
 • Vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem
 • Te voldoen aan normen voor de emissie van broeikasgassen voor de bedekte teelten
 • Normen voor uitstoot van ammoniak, fijnstof en mineralen voor melkvee- en pluimveehouderijen
 • Bij melkvee: hogere zelfvoorzienendheid en beperken verliezen van veevoer

Gewasbescherming

Ambitie: gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving.

Dit doet On the way to PlanetProof:

 • Stimuleert het gebruik van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Beperkt het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
 • Verplicht de toepassing van maatregelen die voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen

Biodiversiteit

Ambitie: versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf.

Dit realiseren keurmerkhouders door een keuze te maken uit diverse maatregelen:

 • Aanleg van inheemse, natuurlijke kruiden- of bloemenranden rond percelen of kassen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor o.a. vogels, amfibieën en insecten
 • Natuurvriendelijk beheer van weidepercelen, oevers en slootkanten
 • Aanleg van kruidenrijk grasland
 • Beperken van lichtvervuiling door kassen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Leven op het land. 

Bodemkwaliteit

Ambitie: realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem.

Een gezond en productief gewas vraagt om een weerbare en vruchtbare bodem. Dat wordt verkregen door:

 • Beschermen van de bodem tegen erosie, uitdroging en uitputting
 • Bevorderen van een divers bodemleven, o.a. door aanvoer van voldoende organische stof
 • Voorkomen van bodemverdichting, o.a. door minimale bodembewerking en gebruik van vaste rijpaden

Bemesting

Ambitie: efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies.

Boeren en tuinders bemesten hun gewassen om deze goed te laten groeien. Dit doet On the way to PlanetProof:

 • Vereist efficiënt gebruik én hergebruik van voedingsstoffen
 • Stimuleert gebruik van organische meststoffen
 • Voorkomt dat meststoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen
 • Stelt beperkingen aan gehaltes van zware metalen in compost en fosfaat meststoffen

Water

Ambitie: efficiënt waterverbruik van duurzame bronnen.

Hier werken keurmerkhouders aan door:

 • Monitoring van het watergebruik
 • Opvang en opslag van regenwater
 • Gebruik van legale waterbronnen
 • Opvang en hergebruik van water dat niet door het gewas is opgenomen
 • De waterbehoefte van de plant te meten en de watergift hierop af te stemmen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Schoon water. 

Materiaalgebruik & Afvalstromen

Ambitie: minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door hergebruik en gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.

In de certificatieschema’s zijn er eisen die gaan over:

 • In de certificatieschema’s zijn er eisen voor:
  • Materialen van kunststof verpakkingen om zoveel mogelijk te recyclen
  • Afvalreductie en afvalscheiding
  • Stimulans gebruik gerecyclede materialen

Met deze maatregelen dragen keurmerkhouders bij aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) Verantwoorde Consumptie en Productie. 

Dierenwelzijn en -gezondheid

Wat we met On the way to PlanetProof willen bereiken is dat de dieren zich goed voelen, worden gehouden in geschikte huisvesting, ze in goede gezondheid verkeren en hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen.

De eisen voor melk- en pluimveehouders gaan in op:

 • Goed toezicht op diergezondheid: door goed voor de dieren te zorgen, hebben zij minder gebreken en leven langer
 • Beschikbaarheid van voldoende water en goede voeding
 • ‘Vrij in de wei’: melkkoeien krijgen minstens 120 dagen per jaar 6 uur lang weidegang. Dit betekent dat de koeien mogen grazen op het land.
 • Aandacht voor diercomfort:
  • Bij koeien: koeborstels, zachte comfortabele ligplekken voor alle koeien, loopvloeren die grip bieden voor de klauwen (poten) van de koeien, met daglicht en voorzieningen ter voorkoming van hittestress. De kalveren worden gehouden in hokken met stro.

Een voorbeeld

De kippen van On the way to PlanetProof eieren hoeven niet altijd vrij naar buiten. Hier kan de boer zelf voor kiezen. Het keurmerk kijkt namelijk niet alleen naar het thema dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk. De thema’s milieubelasting, energieverbruik en water zijn net zo belangrijk. Voor de kippen is naar buiten mogen wel fijner (welzijn), alleen zorgt het aan de andere kant voor:

 • een hogere uitstoot van stikstof en fosfaat door de kippenpoep rondom de stal (milieubelasting)
 • voor meer energieverbruik
 • meer insleep van ziekten (diergezondheid)
 • dode kippen door roofdieren (diergezondheid)

De eisen van On the way to PlanetProof worden zorgvuldig samengesteld door een groep experts op deze thema’s. In het certificeringsproces van SMK staat beschreven hoe dat precies gaat. 

Het certificeringsproces

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook bekend als de Sustainable Development Goals, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.  

Met de ambitieuze eisen van On the way to PlanetProof dragen boeren en tuinders bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen op het gebied van verantwoorde productie & consumptie, leven op het land en schoon water.

Betrouwbaarheid

On the way to PlanetProof behoort tot de 10 topkeurmerken op het gebied van voeding. Hiervoor moet een keurmerk aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Lees verder

Hi, aangenaam!

Je bent je bewust van duurzamere boodschappen kopen. Supergoed! Maar van wie koop je nu een product? We stellen een aantal van onze keurmerkhouders graag aan je voor.

Lees verder

Stel je vraag

Heb je een vraag? Stel deze gerust!
Kijk eens bij veelgestelde vragen. Wellicht staat je vraag er al tussen.

Veelgestelde vragen