Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Melk

De productie van melk heeft een impact op het milieu en met On the way to PlanetProof proberen de melkveehouders stappen te zetten om hun productie te verduurzamen en diervriendelijker te werken. Zij moeten elk jaar (blijven) voldoen aan de strenge en ambitieuze eisen.

Benieuwd hoe? Lees snel verder!

Melkveehouders zorgen voor:

  • veel aandacht voor gezondheid en welzijn van koe en kalf, bijvoorbeeld voor koecomfort in de stal;
  • verplichte weidegang voor de koe en vanaf 2023 ook voor jongvee;
  • vermindering van uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door groene stroom;
  • verder sluiten van de kringloop, bijvoorbeeld met eigen voerproductie;
  • natuur- en landschapsbeheer op en rond het erf.

Bekijk factsheet

Certificatieschema

Aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid

Het keurmerk stelt verschillende eisen aan het welzijn en de gezondheid van de dieren. Melkveehouders moeten hier verschillende maatregelen voor nemen en het welzijn en de gezondheid van de dieren wordt door onafhankelijke organisaties gemeten en bewaakt. De dierenarts speelt hierin ook een belangrijke rol.

De melkveehouder zorgt er bijvoorbeeld voor dat er binnen in de stal plek is voor ontspanning; voor iedere koe is er tenminste 1 ligplaats en zijn er koeborstels aanwezig die de huid verzorgen. Borstels zijn er trouwens ook bij de kalveren. In 2023 en 2024 worden, indien nog niet aanwezig, gezorgd voor: zachte comfortabele ligplekken voor alle koeien, loopvloeren die grip bieden voor de klauwen (poten) van de koeien, daglicht en voorzieningen ter voorkoming van hittestress. De kalveren worden gehouden in hokken met stro. Daarnaast staan de koeien minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei te grazen. Per hectare grond (ongeveer 2 voetbalvelden) mogen er dan maximaal 10 koeien staan, zodat er voldoende ruimte is. Ook het jongvee staat gemiddel meer dan 100 dagen in de wei.

Ook laten de melkveehouders de klauwen (de poten) van de dieren jaarlijks door een professionele klauwverzorger controleren en waar nodig behandelen. Verder wordt minimaal elke 6 weken van elke koe de melk gecontroleerd Aan de hand daarvan is de uiergezondheid te bepalen. Daarnaast monitoren de melkveehouders in nauwe samenwerking met de dierenarts de gezondheid en het welzijn van de dieren via een tool: het KoeKompas.

Ruime weidegang Jongvee

SMK heeft stichting Weidegang gevraagd om een passende aanpak te ontwikkelen waarmee jongvee op een doordachte manier leert weiden. Er zijn uiteindelijk drie beweidingsplannen uitgewerkt waarvan de aanpak goed aansluit op de verschillende opzet van melkveebedrijven. Elk van de ontwikkelde beweidingsplannen zorgt ervoor dat het jongvee gemiddeld ruim boven 100 dagen weidegang krijgt. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de juiste leeftijd en het weideseizoen waarin jongvee de wei in kan.

KoeKompas

De melkveehouders die zijn aangesloten bij On the way to PlanetProof zorgen goed voor hun koeien en kalveren. Het KoeKompas is daarbij een belangrijk richtinggevend instrument. De melkveehouder en een dierenarts onderzoeken daarin samen de onderwerpen die van belang zijn voor het welzijn van de dieren. Het gaat dan om voeding en water, huisvesting, het melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid.

De dierenarts is hierbij écht een coach voor de veehouder; samen stellen ze punten op waaraan gewerkt moet worden. De resultaten van dit plan worden binnen 9 maanden weer kritisch besproken, zodat er steeds stappen worden gezet voor een beter dierenwelzijn.

Foto: On the way to PlanetProof melkproducent ’t Zuivelhuysje Cothen

Uitstoot van broeikasemissie verkleinen   

Om de impact op klimaat te beperken, kopen melkveehouders groene stroom in of wekken deze zelf op. Daarnaast beperken ze de uitstoot van broeikasgassen door bijvoorbeeld minder kunstmest en krachtvoer aan te kopen en zelf zoveel mogelijk voer te verbouwen. Ook wordt via broeikasgasemissie-eisen gestimuleerd dat er grondstoffen met een lagere emissie worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om restproducten vanuit de aardappel- en suikerbietenindustrie.

Het sluiten van de kringloop

Door minimaal 55% van het voer zelf te moeten produceren, worden de deelnemende bedrijven gestimuleerd de kringloop verder te sluiten. Daarnaast stelt het keurmerk eisen aan het beperken van de emissie van stikstof naar de bodem en stikstof (ammoniak) naar de lucht. Door zelfgeproduceerde grondstoffen, zoals mest en veevoer, efficiënt te gebruiken en ingekochte grondstoffen waar mogelijk te beperken, kan de melkveehouder de kringloop sluiten.

Benieuwd hoe boeren in Nederland dit toepassen? Bekijk hier de uitgebreide video.

Natuur en landschapsbeheer 

Ook zorgen de boeren in de weilanden en rondom de stal voor beheer van natuur en landschap. Dat doen ze bijvoorbeeld door meer kruidenrijk grasland in hun bedrijfsvoering op te nemen. Dit heeft meerdere voordelen:

  • het kan het gebruik van kunstmest – en dus de uitstoot van stikstof – verminderen;
  • het stimuleert de biodiversiteit, zowel boven- als ondergronds;
  • het is rijk aan mineralen en sporenelementen, wat de gezondheid van de dieren ten goede komt.

Is melk een onderdeel in jouw voedingspatroon en wil je daarin graag een bewustere keuze maken? Kies dan in de supermarkt voor melk met het keurmerk On the way to PlanetProof.

 

Bekijk deze sectoren ook eens:

Bloemen & planten

Bloemen en planten

Eieren

Eieren

Bewerkt en verwerkt

Bewerkt en verwerkt