Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Heb je na het zoeken nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Kies een onderwerp:

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven naar een productie toe die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten en verduurzamen stap voor stap de hele sector. Het keurmerk is er voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

Wat we nu doen, heeft gevolgen voor later. On the way to PlanetProof stelt strenge eisen aan mens, dier, natuur en milieu. Daarmee helpt On the way to PlanetProof boeren, tuinders en andere bedrijven om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Hierin hebben diverse landen wereldwijd doelen afgesproken over het verduurzamen en verbeteren van onze planeet. On the way to PlanetProof is een tool om een hele sector – van zuivel en eieren tot sierteelt en plantaardige producten – te verduurzamen.

De eisen aan bijvoorbeeld klimaat, dragen tevens bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het doel van dit akkoord is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Stap voor stap werken we samen aan het verduurzamen van onze planeet.

On the way to PlanetProof behoort tot 1 van de 10 topkeurmerken. Milieu Centraal, een consumentenvoorlichtingsorganisatie, heeft onderzoek gedaan naar alle keurmerken. 10 Daarvan zijn er als topkeurmerk uitgekomen. Dit betekent dat de eisen streng zijn, de informatie openbaar is en dat de controle goed geregeld is. De keurmerkenwijzer geeft een overzicht van keurmerken over milieu, dierenwelzijn en aspecten rondom mens en werk. De informatie kan de consument helpen bij het maken van een bewuste keuze.

On the way to PlanetProof stelt eisen aan maar liefst 8 thema’s op het gebied van duurzaamheid; dat maakt het uitdagend. Alle thema’s zijn even belangrijk. Het vergt veel vakmanschap van boeren en tuinders om eraan te voldoen. Boeren en tuinders die volgens On the way to PlanetProof telen gaan verder dan wat er in de Europese wetgeving is vastgelegd (gangbaar). Klik hier voor een overzicht van de verschillen voor plantaardige teelt tussen gangbaar, On the way to PlanetProof en Biologisch.

Je kunt het keurmerk tegenkomen op aardappelen, groenten en fruit, een groot assortiment van zuivelproducten (zoals melk, yoghurt, boter en kaas) én op eieren. Ook steeds meer bloemen en planten worden On the way to PlanetProof geteeld. Ze zijn duurzamer geproduceerd en daardoor beter voor natuur, milieu én dier. 

Je kunt in alle supermarkten in Nederland producten met het keurmerk On the way to PlanetProof kopen. Je kunt het keurmerk tegenkomen op aardappelen, groenten en fruit, een groot assortiment van zuivelproducten, (zoals melk, yoghurt, boter, kaas) én op eieren. Ook steeds meer bloemen en planten komen met dit keurmerk beschikbaar.

Voedselveiligheid wordt al geborgd door andere certificatieschema’s (o.a. GlobalG.A.P.) Daarom is dat geen apart thema binnen On the way to Planetproof en ligt de focus op natuur, klimaat en dierenwelzijn.

Met On the way to PlanetProof werken boeren en tuinders aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de Sustainable Development Goals op het gebied van energie, productie en consumptie, klimaat, water en bodem, landschap en biodiversiteit.  

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.  

Ja, On the way to PlanetProof is betrouwbaar. Het keurmerk is door Milieu Centraal beoordeeld als topkeurmerk op gebied van voeding. Dat betekent dat het keurmerk ambitieus, transparant en betrouwbaar is.

Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo’s voor voeding onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn. Deze topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen.  

  • Het is streng (ambitieus): de eisen gaan veel verder dan gemiddeld (wat ‘normaal’ is in de sector). 
  • Het is transparant: de eisen zijn gemakkelijk te vinden op de website, ze zijn duidelijk en concreet. Kortom: je weet waar het keurmerk voor staat. 
  • Het is betrouwbaar: er is onafhankelijke controle, door een organisatie die is goedgekeurd door de Raad van Accreditatie. De controles zijn onaangekondigd en vinden regelmatig plaats. Er zijn sancties als de gebruiker van het keurmerk niet aan de eisen voldoet.  

Niemand maakt winst op On the way to PlanetProof.

SMK (Stichting Milieukeur) is de ontwikkelaar en beheerder van de duurzaamheidscriteria voor On the way to PlanetProof. SMK is een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk 

De keurmerkhouders worden ieder jaar geïnspecteerd op de thema’s door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Als een producent niet voldoet aan eisen, of bijvoorbeeld een teler na het zaaien een niet toegestaan middel heeft gebruikt, dan komt dat naar boven bij de inspectie. Die vindt plaats rondom de oogst van het product. In die situatie wordt het product dus niet gecertificeerd voor On the way to PlanetProof.   

Een certificatie-instelling heeft een licentie voor een certificatieschema en doet daarvoor
onafhankelijke controles bij de keurmerkhouders van SMK. Pas als het product of de dienst aan alle eisen van het certificatieschema voldoet, ontvangt de keurmerkhouder een certificaat van de certificatie-instelling.  

Niet alleen worden producten of diensten onafhankelijk gecontroleerd door de certificatie-instelling, ook de certificatie-instelling zélf wordt gecontroleerd. Dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA). De overheid heeft het aangewezen als nationale accreditatie-instantie. De RvA controleert op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier of de internationale norm ISO/IEC 17065 wordt gevolgd. Naast de certificatie-instellingen worden de certificatieschema’s van SMK  getoetst. Hierbij worden eisen gesteld aan wat er met de schema’s wordt getoetst, hoe dat wordt gedaan en door wie. Doordat de certificaten van SMK onder accreditatie worden afgegeven, voldoen deze aan de hoogste eisen op het gebied van borging.  

Een certificatieschema bestaat uit de eisen waaraan een producent moet voldoen om het On the way to PlanetProof certificaat te behalen.  

Met het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s stimuleert SMK de verduurzaming van producten en diensten. SMK committeert zich aan onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer. SMK werkt volgens een zorgvuldig en transparant proces. Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Om het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s te bevorderen, laat SMK ook zichzelf controleren. SMK is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak / NTA 8813. Een externe beoordelaar controleert SMK elke twee jaar.  

Een product of dienst ontvangt een certificaat als het voldoet aan de eisen van een keurmerk of programma. Deze eisen staan beschreven in een certificatieschema. SMK ontwikkelt en beheert verschillende certificatieschema’s en is daarmee een schemabeheerder.

SMK geeft zelf geen certificaten en keurmerken af, maar laat dit doen door externe, gespecialiseerde certificatie-instellingen (CI’s). Een CI heeft een licentie voor een certificatieschema en doet daarvoor onafhankelijke controles bij de keurmerkhouders van On the way to PlanetProof. Pas als het product of de dienst aan alle eisen van het certificatieschema voldoet, ontvangt de keurmerkhouder een certificaat van de certificatie-instelling. 

De keurmerkhouders worden gemiddeld ieder jaar opnieuw gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Uit de keuring blijkt of de keurmerkhouder (opnieuw) het certificaat voor On the way to PlanetProof ontvangt, of niet.  

De eisen worden elk jaar strenger. Het doel is om stap voor stap de verschillende sectoren te verduurzamen. Op die manier zijn we samen On the way to PlanetProof.  

Benieuwd naar de criteria? Bekijk dan de certificatieschema’s.

Met On the way to PlanetProof werken we naar een land- en tuinbouw die in balans is met de draagkracht van onze planeet, met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt. 
 
Samen met de boeren, tuinders, supermarkten én jou werken we naar een duurzamere wereld. Producten met het keurmerk On the way to PlanetProof voldoen aan strenge eisen op het gebied van 8 thema’s. Deze eisen sluiten aan op het Klimaatakkoord én dragen bij aan de Sustainable Development Goals. Daarmee gaan de criteria verder dan wat er in de Europese wetgeving is vastgelegd. Ieder jaar kijken we opnieuw naar deze eisen en scherpen deze waar mogelijk aan. 

Er zijn binnen On the way toPlanetProof uiteraard duurzaamheidseisen gesteld aan die verpakkingen. Daarbij wordt plastic – onder voorwaarden – niet uitgesloten. Een verpakking is vaak noodzakelijk voor bescherming van het product, verlenging van de houdbaarheid, transporteerbaar maken en het vermelden van productinformatie (zoals een keurmerk). Vervolgens kan het afvalplastic door consumenten gescheiden worden aangeboden voor recycling.  

Voor On the way to PlanetProof kijken we waar de meeste milieubelasting zit bij het maken van dat product en aan de hand daarvan worden er eisen gesteld. Hoe gek het ook lijkt, een uiennetje is op dit moment de verpakking met de minste milieubelasting. De uien los aanbieden in de winkel, waarbij de consument zelf een herbruikbare zak/tas meeneemt is wellicht de meest duurzame variant. Vaak moet een supermarkt toch iets aanbieden waardoor uien mee naar huis genomen kunnen worden. Een kunststof uiennetje is een verpakking waarvoor weinig kunststof nodig is, maar wel sterk genoeg is om de uien te kunnen dragen. Voor andere vormen van kunststof zakken is veel meer kunststof materiaal nodig.

Alternatieve materialen hebben nadelen: zoals touw en hennep; deze hebben een hogere milieubelasting, of plantenvezels die niet sterk genoeg zijn voor de verpakkingen met meerdere kilo’s.

Daarom is het kunststof netje op dit moment voor uien de verpakking met de minste milieubelasting. Lees hier meer.

Door zuivel te kopen die onder strenge eisen van het keurmerk is geproduceerd, weet je als consument dat je een betere keuze voor natuur, klimaat en dier maakt dan wanneer je een pak melk of yoghurt koopt zónder keurmerk. 

Voor On the way to PlanetProof kijken we waar de meeste milieubelasting zit bij het maken van een product. Bij zuivelproducten is de meeste duurzaamheidswinst te behalen op het melkveebedrijf. Zo min mogelijk verspillen van de zuivel is daarom ook belangrijk. Zo moeten keurmerkhouders ervoor zorgen dat er genoeg ligplekken voor de koeien zijn, gebruiken de boeren groene energie óf wekken deze zelf op en doordat minimaal 50% van het veevoer van eigen bedrijf komt, is ook de CO2-uitstoot van transport minder. 

On the way to PlanetProof melk wordt met melktankwagens apart opgehaald bij melkveehouders die voldoen aan de criteria van dit keurmerk. Deze melk wordt gescheiden van andere melkstromen verwerkt tot gecertificeerde On the way to PlanetProof zuivelproducten zoals (karne)melk, yoghurt en kaas. Dit maakt dat deze producten duurzamer zijn dan vergelijkbare producten in de supermarkt.  

Lees hier meer over zuivel met het keurmerk On the way to PlanetProof.  

Goede vraag!

Voor On the way to PlanetProof kijken we waar de meeste milieubelasting zit bij het maken van dat product. Bij zuivelproducten is de meeste duurzaamheidswinst te behalen op het melkveebedrijf. Zo min mogelijk verspillen van de zuivel is daarom ook belangrijk. Een verpakking kan daarbij helpen. Ons uitgangspunt is dat een verpakking ervoor moet zorgen dat een product langer houdbaar blijft, de kwaliteit behoudt en/of portioneert (hoeveelheid product afgestemd op wat de gebruiker nodig heeft).

Een plastic dop op een zuivelpak zorgt voor een goede afsluiting nadat de verpakking is geopend, wat de houdbaarheid van het product ten goede komt. Doordat de zuivel minder snel bederft, wordt het risico op verspilling verminderd.

Daarnaast worden vanuit On the way to PlanetProof ook eisen gesteld aan kunststof verpakkingen. Zo mogen bepaalde combinaties van kunststoffen niet gebruikt worden omdat die anders zorgen dat het plastic niet gerecycled kan worden.

We zijn steeds op zoek naar hoe we de verpakkingen verder kunnen verduurzamen. Momenteel voeren we een herziening van de verpakkingseisen uit; dit houdt in dat we kijken hoe we de eisen verder kunnen aanscherpen.

Ja, er zijn ook internationale keurmerkhouders. Omdat Nederlandse supermarkten ook in het buitenland duurzamere producten inkopen, bijvoorbeeld door seizoensgebonden groenten en fruit, produceren daar ook veel boeren en tuinders volgens de duurzaamheidseisen van On the way to PlanetProof. Zo hebben we keurmerkhouders in Zuid-Europa (Portugal, Spanje en Italië), maar bijvoorbeeld ook in België, Duitsland, Frankrijk en Polen.

Boeren die in Nederland volgens On the way to PlanetProof werken, verkopen hun producten ook naar het buitenland. SMK werkt hard aan internationalisering en werkt hiervoor onder andere samen met GroentenFruit Huis. Als ambassadeur voor On the way to PlanetProof, in binnen- en buitenland, stimuleert GroentenFruit Huis de internationale afzet van Nederlandse producten met het keurmerk. Wij vinden het belangrijk voor deze boeren dat er een meerwaarde wordt gezien en niet verloren gaat.

On the way to PlanetProof heeft de ambitie om het keurmerk internationaal verder uit te rollen, vandaar ook onze strategie om voor een Engelstalige, internationale naam te kiezen.

Daarnaast: veel van onze Nederlandse keurmerkhouders van On the way to PlanetProof exporteren een groot deel van hun gecertificeerde producten naar het buitenland. Met name bij plantaardige producten gaat het om circa 80% van hun productie. Voor hen is een internationale naam van groot belang om meerwaarde voor hun duurzamere producten te creëren.

Ook zijn er veel buitenlandse keurmerkhouders (onder meer in Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, volgend jaar waarschijnlijk Noord-Afrika) die in het Nederlandse winterseizoen vooral groenten telen voor de Nederlandse supermarkten.

Bij de ontwikkeling van naam en logo hebben we ‘On the way to PlanetProof’ getest bij een consumentenpanel; daar bleek geen probleem met (het begrip van) de naam.

Het is belangrijk dat boeren en tuinders die volgens On the way to PlanetPoof telen ook gewaardeerd worden voor hun inspanningen. Dat gebeurt niet altijd. On the way to PlanetProof heeft als doel om de verduurzaming van de landbouw te stimuleren. Waardering, in welke vorm dan ook, is een voorwaarde voor succes hiervoor.

De daadwerkelijke prijs wordt echter bepaald door de markt. De Nederlandse overheid is bezig om te kijken hoe alle partijen in de keten ervoor kunnen zorgen dat de inspanningen om duurzamer te produceren op een passende wijze worden beloond.

Bekijk hier Kamervragen over On the way to PlanetProof. 

Alléén boeren, tuinders en handelsbedrijven die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way toPlanetProof gebruiken. Hun producten worden gecertificeerd als ze op die duurzamere wijze zijn geproduceerd. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de eisen voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe, onafhankelijke partijen.  

Voor elke sector is er een certificatieschema met eisen. Wanneer een (potentiële) keurmerkhouder aan alle eisen voldoet, kan hij zich voor On the way to PlanetProof laten certificeren via een onafhankelijke certificatie-instelling.  

Kies hier voor een sector om het certificatieschema te bekijken.

Als eenkeurmerkhouderniet voldoet aan eisen, en als bijvoorbeeld een teler na het zaaien een niet toegestaan middel heeft gebruikt, dan komt dat naar boven bij de inspectie. Bij lichte overtredingen is er een periode om gemaakte fouten te herstellen; bij zware overtredingen wordt het certificaat ingetrokken of niet verleend.

On the way to PlanetProof heeft ruim 2500 deelnemende bedrijvenKijk hier voor een keurmerkhouder bij jou in de buurt.

Nee, het toepassen van On the way to PlanetProof is geen (wettelijke) verplichting. Het kan wel zijn dat afnemers het als leveringsvoorwaarde hanteren.

Indien u uw product wilt laten certificeren of als handelspartij of winkel wilt handelen in gecertificeerde producten, dient u aan alle eisen uit het betreffende certificatieschema te voldoen.

Als handelsonderneming die een On the way to PlanetProof product krijgt aangeleverd, is het inderdaad mogelijk die te verpakken voor de consument met het On the way to PlanetProof logo. Als u eigenaar van het product bent, is het wel een voorwaarde dat u dan zelf als verpakker/handelsbedrijf wordt gecertificeerd voor On the way to PlanetProof.

Lees meer over handel & retail 

De pagina Certificeren geeft meer informatie. Kies hier uw sector en bekijk het stappenplan, certificatieschema, andere relevante documenten én de contactgegevens van de certificatie-instelling(en) die de controle van de eisen uitvoeren.

Ja, binnen On the way to PlanetProof is er een calamiteitenregeling. Bij het optreden van calamiteiten bestaat de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van een eis binnen On the way to PlanetProof. Omdat bij calamiteiten snel besloten moet worden, is de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing belegd bij een commissie van drie onafhankelijke deskundigen. Eén van hen is tevens lid van het College van Deskundigen Plantaardig.

SMK committeert zich aan onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer. SMK werkt volgens een zorgvuldig en transparant proces. Om het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s te bevorderen, laat SMK ook zichzelf controleren. SMK is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak / NTA 8813. Een externe beoordelaar controleert SMK elke twee jaar.  

Contact

Naam
Max. bestandsgrootte: 11 MB.
Toestemming