Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Voortgang herziening On the way to PlanetProof Eieren

Gepubliceerd op: 12 december 2023

Het huidige certificatieschema On the way to PlanetProof Eieren (leghennen) is geldig vanaf 1 mei 2020. Het College van Deskundigen besloot om in 2023 een herziening van dit certificatieschema op te starten. Dit herzieningstraject bevindt zich in een afrondende fase. 

Herzieningstraject

Bij de periodieke herziening van het certificatieschema onderzoekt SMK of een ambitieverhoging mogelijk is en welke criteria kunnen worden toegevoegd. Tijdens een herzieningstraject wordt inbreng gevraagd van onder andere pluimveehouders, voerleveranciers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Het College van Deskundigen stelt vervolgens voorstellen voor wijzigingen op, die tijdens een openbare hoorzitting worden voorgelegd aan belangstellenden. Uiteindelijk besluit het College van Deskundigen, op basis van alle reacties en inbreng, tot publicatie van het nieuwe certificatieschema. 

Stand van zaken

Begin 2023 is een tevredenheidsenquête onder certificaathouders uitgezet. Verder is er een rondetafelgesprek met deelnemende pluimveehouders gehouden en in april en mei schriftelijke inbreng verzameld. Uit dit voortraject kwamen een aantal aandachtspunten voor de herziening, namelijk het verder verduurzamen van het veevoer, opnemen van criteria voor biodiversiteit, aanvullende dierwelzijnsmaatregelen voor de huisvesting van de leghennen en aandacht voor de opfokfase en einde levensfase van de leghennen.  

Deze punten zijn in juni met een begeleidingscommissie besproken. De begeleidingscommissie bestond uit personen met vakkennis vanuit de pluimveehouderij, wetenschappelijk onderzoek, certificatie en maatschappelijk speelveld. De begeleidingscommissie heeft een advies uitgebracht over hoe de aandachtspunten in het On the way to PlanetProof certificatieschema opgenomen zouden kunnen worden.

Aan de hand daarvan heeft het College van Deskundigen een conceptversie vastgesteld die op 6 november j.l. in een openbare hoorzitting is voorgelegd aan belangstellenden. Daar zijn bijna honderd vragen gesteld over de voorgestelde wijzigingen. SMK wil alle vraagstellers bedanken voor hun inbreng en betrokkenheid.  

Vervolg

Momenteel wordt gewerkt aan de beantwoording van de gestelde vragen. De inbreng vanuit de hoorzitting wordt in december en februari voorgelegd aan het College van Deskundigen. Naar verwachting volgen hieruit nog een aantal aanpassingen in de definitieve criteria. SMK verspreidt een nieuwsbericht wanneer de nieuwe versie door het College van Deskundigen is vastgesteld en wordt gepubliceerd.