Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Veel input voor herziening On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 25 april 2022

SMK heeft – na een oproep onder keurmerkhouders en belanghebbenden – veel inbreng ontvangen voor de herziening van het schema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Het College van Deskundigen heeft hiermee de hoofdlijnen vastgesteld voor de herziening van dit jaar.  

Ontvangen input

De eisen van On the way to PlanetProof voor plantaardige producten worden dit jaar herzien. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven. Er is door SMK input gevraagd en er zijn meer dan 100 suggesties ontvangen om verdere stappen te zetten in verduurzaming.

Hoofdlijnen herziening

De inbreng is volgens de procedure beoordeeld door het College van Deskundigen Plantaardig. De Colleges zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eisen voor keurmerken en certificaten van SMK. Er is reactie gegeven op de input en vastgesteld welke suggesties worden uitgewerkt in het herzieningsproces. De herziening richt zich op het waarborgen van de balans tussen ambitie en haalbaarheid. Om dit te realiseren zal de normering van benodigde en te behalen bonuspunten worden geëvalueerd en bijgesteld. Op hoofdlijnen zijn de herzieningspunten per thema als volgt:

Energie & Klimaat

 • De ontwikkeling van eisen voor broeikasgasemissie open teelten en indien mogelijk maatregelen vervangen door meer doelgericht sturen. 
 • De ontwikkeling van normering voor elektraverbruik bedekte teelten. 

Gewasbescherming en Biodiversiteit

 • Actualisatie van de gewasbeschermingsmiddelenlijsten op basis van wijzigingen in het toelatingsbeleid en toetsing op (on)misbaarheid. 
 • Aanscherpen van actieve stofnormen voor gewassen, waarvan op basis van ervaringen en prestaties van keurmerkhouders is aangetoond dat aanscherping mogelijk is.  
 • Nagaan of er nog extra stappen gezet kunnen worden in de IPM-aanpak (o.a. verbetering richtlijn en toepassing niet-chemische maatregelen). 
 • Verhoging van benodigde puntenscore voor biodiversiteit open teelten en opnemen norm voor puntenscore biodiversiteit voor de bedekte teelten. 

Bodem, Water en Bemesting

 • Organische stof rekentool verder verbeteren en indien mogelijk uitbreiden met module voor berekening CO2 vastlegging. 
 • Verdere ontwikkeling criteria watergebruik t.b.v. efficiënte watergift. 
 • Ontwikkeling criteria voor duurzame herkomst van water met extra aandacht voor open teelten  
 • Voorwaarde stellen aan teelt na het scheuren van grasland om stikstofuitspoeling te beperken. 
 • Stimuleren hergebruik van nutriënten (gebruik organische meststoffen, opvang en hergebruik nutriënten). 
 • De huidige N-gebruiksnormen in Europees verband evalueren. 

 Materiaalgebruik en afvalstromen

 • Onderbrengen van de eisen voor reiniging bij gewasbescherming. 
 • Verpakkingseisen harmoniseren met verpakkingseisen in Chain of Custody schema. 

Monitoring van prestaties

Om impact te kunnen meten en communiceren worden tijdens de jaarlijkse controle gegevens vastgelegd over de prestaties van de bedrijven. Voorgesteld wordt om met ingang van het nieuwe schema ook productiegegevens, areaal biodiversiteit en meststoffengebruik op te vragen om de prestaties en voortgang nog beter in kaart te kunnen brengen.

Internationaal

De komende maanden zal SMK in samenwerking met diverse deskundigen de voorstellen voor herziening van de eisen verder uitwerken. Doordat het schema internationaal wordt gebruikt, worden de suggesties ook getoetst door een internationaal samengestelde begeleidingscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de productie, handel, retail, overheid, maatschappelijke organisaties en adviseurs.

Schemaontwikkeling

Het nieuwe conceptschema wordt begin oktober gepubliceerd, voor de openbare consultatie. Dan kunnen belangstellenden nog inbreng leveren tot eind oktober. De input wordt meegewogen bij de besluitvorming door het College van Deskundigen begin december. Het herziene schema gaat in op 1 januari 2023.