Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Calamiteitenregeling melk vanwege droogte 2022

Gepubliceerd op: 12 juli 2023

Het College van Deskundigen Dierlijk van SMK heeft het besluit genomen om een Calamiteitenregeling vast te stellen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk. Er is voor een aantal regio’s een correctie vastgesteld op de uitkomsten van de criteria stikstofbodemoverschot en eiwit van eigen land. 

Onderzoek

Wageningen University & Research (WUR) heeft op basis van een analyse van KNMI-weergegevens van de afgelopen 40 jaar geconcludeerd dat 2022 wederom een extreem jaar was ten aanzien van droogte (regionaal) en temperatuur. Ook werd door WUR vastgesteld dat de criteria eiwit van eigen land, blijvend grasland, stikstofbodemoverschot en broeikasgasemissie droogtegevoelig zijn. Verder heeft WUR op basis van representatieve Kringloopwijzerdata uit 2021 en 2022 de effecten op deze criteria in beeld gebracht. De gegevens over 2022 kwamen eind mei 2023 beschikbaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat blijvend grasland landelijk gemiddeld iets is toegenomen, ammoniakemissie landelijk gemiddeld iets is gereduceerd en broeikasgasemissie landelijk gemiddeld ook is gereduceerd. Op deze onderdelen werd dus geen negatief effect vastgesteld vanwege de droogte. Voor eiwit van eigen land en stikstofbodemoverschot werden wel negatieve effecten vanwege de droogte vastgesteld.  

Maximale waarde potentieel neerslagtekort (in mm) in 2022. (Bron: KNMI) 

Besluit College van Deskundigen

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten om opnieuw een Calamiteitenregeling vast te stellen op twee criteria. De correcties op de prestaties van 2022 zijn vastgesteld voor bepaalde regio’s, zie: 

Op blijvend grasland, ammoniakemisie en broeikasgasemissie zijn geen correcties vastgesteld. Deze calamiteitenregeling geldt voor alle (potentiële) deelnemers aan het On the way to PlanetProof keurmerk. De vastgestelde correcties worden in de berekening van de meerjarige gemiddelden meegenomen. 

Download hieronder de regio-informatie met postcodegebieden van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM):

Achtergrond

Het keurmerk On the way to PlanetProof kent strenge criteria met normen die veelal doelgericht zijn ingevuld. Dit maakt het keurmerk ambitieus en scherp selecterend; slechts een beperkt deel van de Nederlandse melkveehouders kan eraan voldoen. Deelname aan On the way to PlanetProof wordt voor een aantal criteria gebaseerd op resultaten uit het voorgaande jaar. SMK heeft door Wageningen University & Research (WUR) laten onderzoeken in hoeverre de weersomstandigheden in 2022 en de daaraan gerelateerde prestaties op de criteria afwijken van andere jaren. Aanleiding daarvoor was het verzoek van certificaathouders om een Calamiteitenregeling vast te stellen. Deze mogelijkheid is in het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk voorzien in geval van extreme omstandigheden die voor een grotere groep ondernemers landelijk of regionaal van toepassing zijn. Het verzoek was om een calamiteitenregeling vanwege droogte te onderzoeken. Het College is ervan overtuigd dat dit besluit belangrijk is om voldoende vertrouwen te bieden aan melkveehouders in het certificatiesysteem. En zo de verduurzaming te continueren die On the way to PlanetProof voor melkveehouderij in gang heeft gezet.

Meer informatie

Herman Docters van Leeuwen, Programmamanager agroketens

hdoctersvanleeuwen@smk.nl,  070 358 63 00.