Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Dierenwelzijn en diergezondheid

kennis en inzichten leveren veel op (deel 2) Gepubliceerd op: 13 juni 2023

In het certificatieschema On the way to PlanetProof voor Melk zijn in 2023 twee educatie-eisen toegevoegd die melkveehouders helpen het welzijn en de gezondheid van hun dieren te verbeteren.

In een aantal interviews met cursusaanbieders en melkveehouders worden de achtergronden toegelicht over de periodieke informatie en trainingsbijeenkomsten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Er wordt ook ingegaan op de opfriscursus klauw bekappen van melkvee. Het idee hierachter is dat kennis en inzichten veel opleveren voor de koe (welzijn) én de boer (opbrengst). In dit tweede interview is ULP (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk) aan het woord. Een eerder interview met Sweep Agro kunt u hier lezen.

Opfriscursussen: ”Nog meer snappen van klauwbekappen”

De dierenartsen David Speksnijder en Anton Verleun zijn beiden zo’n vijf jaar werkzaam bij ULP (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk) in Harmelen. Vanuit hun specialisme op het gebied van herkauwers geven zij cursussen en organiseren ze studiegroepen voor de onderwerpen dierenwelzijn, diergezondheid en klauwverzorging bij melkvee. Deze  trainingen en scholing zijn door SMK erkend op basis van de randvoorwaarden die On the way to PlanetProof aan cursussen stelt. David en Anton vertellen over de cursusinhoud van ULP.

Vernieuwde basiskennis

Anton Verleun is vooral betrokken geweest bij het geven van de cursussen over klauwverzorging. “Zo’n cursus bestaat uit een theoretisch dagdeel over klauwgezondheid, en een tweede praktisch dagdeel dat volledig is ingericht op ‘zelf doen’. Je merkt eerst wel een soort gevoel bij de deelnemers dat de cursus voor hen ‘een moetje’ is, maar daarna voor het tweede praktische deel van de cursus was er bij de melkveehouders enorm veel enthousiasme en waardering te zien. Ze leerden (nog) meer te snappen van klauwverzorging.”

Anton vertelt verder: “Je moet je voorstellen dat sommige veehouders misschien al zo’n 15, 20 tot 30 jaar geleden hebben geleerd hoe de klauwen van het melkvee te bekappen, maar daar nooit een opfriscursus voor hebben gevolgd. Het theoretische deel van de cursus gaf de boeren een vernieuwde basiskennis; daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de deelnemers die kennis ook in de praktijk kunnen toepassen. In het praktijkdeel van de cursus is er ook veel gelegenheid voor inbreng van de deelnemers, waardoor ze vaak ook weer van elkaar leren. Verder werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen rond klauwgezondheid en kregen zij veel praktische ‘tips & tricks’ over dit onderwerp.”

Voor de koe én de boer

 

David Speksnijder heeft een aantal studiegroepen begeleid over het onderwerp diergezondheid en dierenwelzijn van melkvee. “Een dergelijke studiemiddag heeft een sterk interactief karakter. Door middel van video’s en afbeeldingen krijgen de deelnemers praktijksituaties te zien in melkveestallen. Een van de onderwerpen die voorbijkomen, is ‘watervoorziening’. Zo laten we zien dat drinkbakken vaak te hoog staan, of op andere manieren slecht bereikbaar zijn. Vervolgens gaan we in op het waaróm watervoorziening zo belangrijk is, en koppelen dat met up-to-date gegevens uit wetenschappelijk onderzoek. Op die manier worden cursisten er bewust van gemaakt dat een slechte watervoorziening gevolgen kan hebben voor de voeropname én de melkproductie van de koe. Beter dus voor het dier én de boer!”

“License to produce”

“Ik denk dat het goed is dat On the way to PlanetProof Melkvee maatregelen in het certificatieschema heeft opgenomen voor het volgen van cursussen en andere bijscholingsopties.” vervolgt David. “Voor de meeste beroepsgroepen – ook voor dierenartsen – nascholing een verplichting om aan te tonen dat je up-to-date blijft. Naar mijn mening kunnen melkveehouders door het volgen van goede nascholing aantonen dat ze een bepaalde minimum bekwaamheid hebben om met hun melkvee om te gaan wat bijdraagt aan hun license to produce. Het gaat mij er daarbij vooral niet om dat een veehouder simpel voldoet aan een aantal extra regeltjes, want die zijn er al genoeg, maar ervan overtuigd raakt dat training en kennis voordelig werkt voor het welzijn van zijn dieren en het economisch resultaat van het melkveebedrijf”, aldus David Speksnijder.

Cursusaanbod On the way to PlanetProof

Op onderstaand kaartje staan enkele cursussen met vaste locatie weergegeven. De overige erkende cursussen worden op verscheidene locaties gegeven en staan niet weergegeven op het kaartje.

 

Informatie educatie

Bekijk het gehele erkende cursusaanbod klauwgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid van On the way to PlanetProof. 

Periodieke educatie dierenwelzijn en diergezondheid (criterium 4.12) 

  • Korte dagdeel bijeenkomsten over het welzijn en de gezondheid van melkvee, zoals een studieavond in studieclubverband of georganiseerd door de  dierenartsenpraktijk, hebben een geldigheid van 1 jaar. Duur: minimaal een dagdeel (3 uur). 
  • Uitgebreidere cursussen zijn, mits erkend door SMK, 5 jaar geldig en worden aantoonbaar verzorgd door ervaren deskundigen op gebied van welzijn en gezondheid van melkvee. Duur: een theoretische training van minimaal 3 uur aangevuld met minimaal 3 uur voor praktijkvoorbeelden. 

Opfris cursus klauwbekappen (criterium 4.6) 

  • Ondernemers/medewerkers, die zelf bekappen, wordt gevraagd een erkende opfriscursus te volgen. (Dit is niet verplicht als men korter dan 5 jaar geleden een klauwbekapcursus heeft gevolgd of als een gecertificeerde klauwbekapper minimaal jaarlijks komt bekappen.)   

Een actueel cursusaanbod van erkende cursussen staat op de website van On the way to PlanetProof 

Voor vragen kunt u contact opnemen met SMK, Herman Docters van Leeuwen of Annika de Ridder (070 358 63 00, smk@smk.nl).