Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

SMK publiceert het conceptschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten

Gepubliceerd op: 3 oktober 2022

Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe eisen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten. SMK nodigt belanghebbenden uit om een reactie te geven op het concept certificatieschema, dat sinds 1 oktober beschikbaar is.

Inspraakronde

SMK heeft het concept certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten gepubliceerd op de website. Naast het conceptschema is een toelichting te vinden op de voorgestelde wijzigingen.

De documenten zijn beschikbaar in het:

Hiermee is de inspraakronde gestart, die duurt tot en met 21 oktober.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid schriftelijk en mondeling te reageren op de voorstellen voor herziening.

 

Schriftelijk reageren

Schriftelijk reageren op de voorgestelde wijzigingen kan van 1 t/m 21 oktober 2022 via het Inspraakformulier.

 

Fysieke en online bijeenkomsten (openbare hoorzitting)

Ook organiseert SMK drie bijeenkomsten om mondeling te reageren, bij wijze van openbare hoorzitting.

 

Proces van ontwikkeling

De ontwikkeling van het concept certificatieschema heeft plaatsgevonden in afstemming met alle belanghebbende partijen, conform de door SMK vastgelegde voorwaarden voor schemaontwikkeling en besluitvorming. Het heeft in de praktijk betekend dat er uitvoerig overleg is geweest met  vertegenwoordigers van telers (TTW), de energiewerkgroep, de internationale begeleidingscommissie, adviseurs en onderzoekers. De reacties uit deze inspraakronde wegen mee bij het definitief vaststellen van het certificatieschema door het College van Deskundigen Plantaardig in december 2022.

 

Toelichting wijzigingen certificatieschema

Voor de herziening van het huidige certificatieschema stelt het College van Deskundigen Plantaardig een aantal aanpassingen voor. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • De risicostoffenlijsten worden opnieuw vastgesteld, waarbij wijzigingen in regelgeving en beschikbaarheid van alternatieven zijn geëvalueerd.
  • Emissie vanwege elektriciteitsverbruik wordt toegevoegd aan de emissienorm voor bedekte teelten.
  • Ook voor open teelten wordt registratie van energieverbruik en berekening van broeikasgasemissies verplicht. Daarmee ontstaat meer inzicht in energieverbruik en kansen voor reductie van broeikasgasemissie.
  • Voor het thema water zijn er nieuwe keuzemaatregelen en een verplicht aantal te behalen punten, afhankelijk van het risico op waterschaarste in een gebied.
  • Voor open teelten wordt een bedrijfsnatuurplan vereist, waarmee toegewerkt wordt naar het realiseren van 5% areaal voor biodiversiteit op het bedrijf in 2026.

 

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SMK (070-3586300, of smk@smk.nl).