Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

On the way to PlanetProof Melk zet verdere stappen, met name in dierenwelzijn en natuur

Gepubliceerd op: 14 december 2021

SMK publiceert het herziene certificatieschema voor On the way to PlanetProof Melk. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de criteria vastgesteld na uitvoerige evaluatie van de bestaande criteria en consultatie van een groot aantal betrokken partijen. De focus van de wijzingen ligt op uitbreiding van natuur en landschapsbeheer en het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn. Het nieuwe certificatieschema gaat in op 1 januari 2022. Voor enkele nieuwe eisen zijn overgangstermijnen opgenomen.

De eisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk worden periodiek herzien. De herziening van criteria voor melk zorgt ervoor dat On the way to PlanetProof de komende jaren verdere stappen zet op het gebied van integrale verduurzaming. Aanvullingen, correcties en opmerkingen zijn verzameld bij begeleidingscommissies en via een openbare hoorzitting. Deze reacties zijn vervolgens ter beantwoording en besluitvorming voorgelegd aan het College van Deskundigen Dierlijk.

Belangrijkste wijzigingen op een rij:

Kringloop

 • 5% verhoging  norm eiwit van eigen land

Natuur en landschap

 • 5% verhoging norm kruidenrijk grasland
 • Bedrijfsnatuurplan (verplicht voor nieuwe deelnemers)
 • Uitvoering minimaal 1 erfbeheerpakket
 • Geen chemische bestrijdingsmiddelen op erven

Klimaat

 • Voor bedrijven met meer dan 10% extensief kruidenrijk grasland is er een uitzondering op de broeikasgasemissienorm

Dierenwelzijn en diergezondheid

 • Verhoging norm levensduur (jaarlijks 1 maand)
 • Verhoging basisnorm KalfOK-score naar 75 punten
 • Basisnorm KoeData-scoren naar 70 punten
 • Controle op klauwgezondheid
 • Controle op uiergezondheid op individueel dierniveau
 • Extra monitoring kalverzorg
 • Koeborstels ook voor jongvee en droge koeien
 • Weidegang ook voor jongvee

Ingang en overgangstermijn

Bij alle criteria is een inschatting gemaakt van een werkbare overgangstermijn. Voor het merendeel van de nieuwe criteria geldt dat deze vanaf het voorjaar van 2023 worden getoetst over de prestaties in 2022. Vanaf 1 januari 2022 moeten On the way to PlanetProof veehouders dus gaan toewerken naar deze eisen van het nieuwe certificatieschema. Voor een deel van de wijzigingen is rekening gehouden met een langere periode om de norm te kunnen behalen, zoals bij eiwit van eigen land of kruidenrijk grasland. Veehouders hebben bij deze criteria vanaf 1 januari 2022 3 jaar de tijd om te voldoen aan de norm. Er zijn ook enkele criteria waaraan eerder met worden voldaan.

Meer details over de ingangstermijnen en toetsmomenten per criterium zijn te vinden in dit overzicht.

Nader onderzoek openstaande voorstellen

Voor een deel van de voorstellen geldt dat hierover nog geen besluit kon worden genomen door een gebrek aan informatie. Deze voorstellen zijn opgenomen op een korte termijn herzieningsagenda (bijlage 3 van het schema) en worden de aankomende tijd nader onderzocht, zodat hierover in het derde kwartaal van 2022 onderbouwd een beslissing genomen kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over huisvestingseisen in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid, koolstofvastlegging en veevoer van Europese herkomst.

Certificeren met On the way to PlanetProof Melk

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat de melk duurzamer is geproduceerd. Het certificatieschema is eind 2018 voor het eerst gepubliceerd en nu voor het eerst geheel herzien. Inmiddels zijn er 3 zuivelketens met melkveehouders gecertificeerd. Deze groep van ruim 700 veehouders zet significante stappen op zowel biodiversiteit, klimaat als diergezondheid en dierenwelzijn en draagt hiermee bij aan een integraal duurzamere melkveehouderij.

Contactpersonen

SMK is 27 december 2021 t/m 2 januari 2022 niet telefonisch bereikbaar. Heeft u een vraag? Stuur deze dan per mail.