Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Veel waardevolle reacties tijdens de inspraakronde On the way to PlanetProof Plantaardig Producten

Gepubliceerd op: 3 november 2022

Voor de nieuwe wijzigingen in het schema Plantaardige Producten (2023) heeft SMK alle betrokkenen gevraagd te reageren op de huidige eisen en gewenste verandering. 

Er waren meer dan 300 reacties tijdens de inspraakronde, die liep van 1 tot en met 21 oktober. Alle schriftelijke en mondelinge inbreng is samengebracht in een verslag. Het College van Deskundigen Plantaardig zal de inbreng de komende tijd beoordelen en de inbreng meewegen in het definitieve besluit over het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten begin december. Daarbij zal opnieuw een afweging worden gemaakt van de gewenste ambitie en de haalbaarheid voor ondernemers.

SMK bedankt iedereen voor de waardevolle inbreng, zowel schriftelijk als mondeling tijdens de Nederlandse hoorzitting of de Spaanstalige online bijeenkomst.

De inbreng had betrekking op de volgende wijzigingen:

  • Het registreren van energieverbruik, emissieberekening en duurzame stroom in open teelten.
  • Nieuwe en verplaatste gewasbeschermingsmiddelen op Lijst I en II.
  • Toegevoegde gewas-plaagcombinaties in niet-chemische bestrijding.
  • Maximaliseren van de zwartstrookbreedte in fruit en laanbomenteelt, vanaf 2025.
  • Verlagingen van actieve stofnormen voor een aantal open en bedekte teelten.
  • Meetellen van kaliumfosfonaten in berekeningen van actieve stofgebruik.
  • Vervallen van het bonuspunt voor gebruik van laag-risicostoffen.
  • Het opstellen van een bedrijfsnatuurplan voor het totale areaal en reservering van 5% areaal in 2026 voor biodiversiteit en landschapselementen.
  • Gebruik van minimaal 80% gecertificeerd uitgangsmateriaal voor bolbloemen en witloftrek.

Het herziene schema versie PP.5 zal worden gepubliceerd vóór de kerst en is geldig vanaf 1 januari 2023.

Informatie

Meer informatie over:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SMK (070-3586300, of smk@smk.nl).