Zuivel (Factsheet)

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk en ‘integraal’ keurmerk. Boeren werken daarbij duurzamer door de extra aandacht die zij geven aan hun koeien, de natuur en het klimaat.

De On the way to PlanetProof melk van deze boeren voldoet aan strenge eisen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaat, weidegang en veevoer van eigen land.

De normen worden vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen waarin diverse stakeholders zijn vertegenwoordigd. De veehouders en zuivelproducenten worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd.

ALGEMENE EISEN

 • Een continue goede melkkwaliteit
 • Veiligheid voor mens (Arbo)en koe
 • Weidegang
  > de koeien hebben minimaal 120 dagen van 6 uur weidegang
  er zijn maximaal 10 koeien per hectare weide rondom de boerderij

 

BIODIVERSITEIT

Normen (doelgericht)

 • Stimuleren van blijvend grasland
  > goed voor bodem, klimaat en weidevogelpopulaties
 • Beheer van natuur en landschap, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland
 • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  > per 2020 verbod van glyfosaat in weilanden en op boeren erven
 • Regionaal geproduceerd veevoer
  > minimaal 50% veevoer (eiwit) van eigen land
 • Beperken van de uitstoot van stikstof uit mest naar de bodem en lucht

De zuivelsector heeft collectief georganiseerd dat soja veevoergrondstoffen duurzamer zijn geproduceerd (RTRS).

KLIMAAT

Normen (doelgericht)

 • Strenge eis aan de maximale uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) per/liter melk
 • De uitstoot van broeikasgassen per hectare wordt gecontroleerd
 • Verplicht gebruik van groene stroom (100%)

DIERENWELZIJN EN DIERGEZONDHEID

Normen (doelgericht)

 • Minimale levensduur
  > doordat de boer goed voor de koeien zorgt, hebben zij minder gebreken, een beter welzijn en een langer leven
 • Gezondheidsmonitoring van volwassen koeien
  >(2019) Continue DiergezondheidsMonitor of KoeKompas, (2020) KoeMonitor. Er wordt een minimum score vereist 
 • Diergezondsheidsmonitor van jongvee
  > KalfOK score. Er wordt een minimum score vereist

Normen (maatregel gericht)

 • Volledige bewegingsvrijheid voor de koe
  > Aanbindsysteem niet is toegestaan
 • In een stal is er voor iedere koe tenminste 1 ligplaats
 • Koeborstel verplicht
  > Dat verzorgt de huid van de koeien en verhoogt het diercomfort.

DOOR MILIEU CENTRAAL ALS 'TOPKEURMERK' BEOORDEELD

Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo's voor voeding onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn. Deze topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen. 

IN BALANS

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').


De infographic On the way to PlanetProof Zuivel geeft meer gedetailleerde informatie.