VRAAG & ANTWOORD ON THE WAY TO PLANETPROOF

Veelgestelde vragen rond On the way to PlanetProof worden op deze webpagina beantwoord: 
A.        Algemeen 
B.        Certificering On the way to PlanetProof 
C.        De teelteisen van On the way to PlanetProof 
D.        Kosten voor certificering voor On the way to PlanetProof 
E.        Communicatie en logo toepassingen On the way to PlanetProof 
F.         Intepretatie specifieke On the way to PlanetProof eisen 
G.        Gebruik groene middelen On the way to PlanetProof telers  
H.        Procedure bij waarneming een actieve stof binnen On the way to PlanetProof 

A. Algemeen

1. Wat is ‘On the way to PlanetProof’? 
Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').
 
2. Is het hebben van een On the way to PlanetProof certificaat verplicht? 
Nee, toepassen van On the way to PlanetProof is geen (wettelijke) verplichting. Het kan wel zijn dat afnemers het als leveringsvoorwaarde hanteren. 
 
3. Op welke aspecten richt On the way to PlanetProof zich? 

 • Bodem, landschap & biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & consumptie
 • Klimaat
 • Dierengezondheid en-welzijn. 

B. Certificering On the way to PlanetProof

1. Hoe kom ik in aanmerking voor het certificaat On the way to PlanetProof? 
Telers die hun producten willen laten certificeren voor On the way to PlanetProof moeten voldoen aan de eisen. Zie website: Informatie over certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten. De digitale checklist is een handig hulpmiddel om te zien hoe duurzaam uw teelt is in relatie tot de eisen van On the way to PlanetProof. Door deze checklist in te vullen ziet u aan welke onderdelen van het certificatieschema wordt voldaan en welke score wordt behaald. Bekijk de checklist op onder Download overige documenten

2. Kan ik gecertificeerde producten verpakken en dan voorzien van het logo On the way to PlanetProof? 
Als handelsonderneming die een On the way to PlanetProof product krijgt aangeleverd, is het inderdaad mogelijk die te verpakken voor de consument met het On the way to PlanetProof logo. Als u eigenaar bent van het product is het wel een voorwaarde dat u dan zelf als verpakker/handelsbedrijf wordt gecertificeerd voor On the way to PlanetProof. Zie: PlanetProof voor Handelaren en Verpakkers.

3. Op welke wijze kan ik mij aanmelden voor certificering voor PlanetProof?
De website pagina 'Informatie over certificeren' geeft de benodigde informatie. 

C. De teelteisen van On the way to PlanetProof

1. Zijn gewasbeschermingsmiddelen wel of niet toegestaan binnen On the way to PlanetProof?
Het uitgangspunt bij gewasbescherming is een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen (IPM – Integrated Pest Management). Sommige wettelijk nog toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn binnen on the way to PlanetProof niet toegestaan en aan het gebruik van andere zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie is te vinden in het certificatieschema.

2. Worden er eisen gesteld aan energieverbruik? 
Binnen On the way to PlanetProof is ingezet op het inzichtelijk maken en waar mogelijk beperken van broeikasgasemissies. Voor bedekte teeltbedrijven geldt dat zij een aantal gegevens (brandstofverbruik en in- en verkoop van gas en elektra) moeten registreren ten behoeve van de berekening van de broeikasgasmissie op bedrijfsniveau. De ‘Rekenmodule broeikasgasemissies bedekte teelt’ dient de broeikasgasemissie per m2 berekend te worden. In 2020 worden normen vastgesteld voor de emissie van broeikasgassen per specifieke teelt. Voor cellenteelten, o.a. witlof en paddenstoelen, is de eis om 100% groene stroom te gebruiken. 

3. Worden er eisen gesteld aan water? 
Ja. Bijna elk bedrijf stelt een waterplan op, tenzij helemaal geen water wordt gegeven. Daarin staan o.a. zaken over het gebruik en de herkomst van water, en lozing van gebruikt water. Daarnaast gelden er specifiek voor de bedekte teelt op substraat een aantal eisen zoals de eis van nuttig hergebruik van water. Bij gebruik van grondwater voor irrigatie/ beregening is het vaststellen van de benodigde watergift verplicht. 
 
4. Worden er eisen gesteld aan bemesting? 
Ja. Voor de bedekte teelt op substraat gelden de aangescherpte stikstofemissienormen 2021-2023. Voor de grondteelten zijn er stikstof gebruiksnormen gesteld. En voor het gebruik van fosfaat zijn er ook maxima gesteld. 

5. Is bodemvruchtbaarheid een onderdeel in On the way to PlanetProof? 
Bodemvruchtbaarheid is als apart thema opgenomen in On the way to PlanetProof. Er wordt gestuurd op organische stofbeheer op bedrijfsniveau, zowel bij grondgebonden open als grondgebonden bedekte teelten.  
 
6. Worden er ook eisen gesteld aan verpakkingen? 
Het thema afval en reiniging kent de verplichting om een actieplan te maken dat moet leiden tot afvalreductie. Er zijn een aantal keuzemaatregelen voor afvalreductie, verwaarding van reststromen en verpakkingsmaterialen. 
 
7. Is er rekening gehouden met eventuele calamiteiten in de teelt? 
Ja, binnen On the way to PlanetProof is er een calamiteitenregeling . Bij het optreden van calamiteiten bestaat de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van een eis binnen On the way to PlanetProof. Omdat bij calamiteiten snel besloten moet worden, is de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing belegd bij een commissie van drie onafhankelijke deskundigen. Eén van hen is tevens lid van het College van Deskundigen Agro/Food Plantaardig. 
 
8. Speelt arbeid ook een rol in On the way to PlanetProof? 
Nee. Omdat werkomstandigheden in andere certificatieschema’s geborgd wordt, is ervoor gekozen om binnen On the way to PlanetProof de focus op de milieu-impact te leggen. 
 
9. Speelt voedselveiligheid ook een rol in On the way to PlanetProof? 
Nee. Omdat voedselveiligheid in andere certificatieschema’s (o.a. GlobalG.A.P.) geborgd wordt, is ervoor gekozen om binnen On the way to PlanetProof de focus op de milieu-impact te leggen. 

D. Kosten van certificering On the way to PlanetProof

1. Zijn er kosten verbonden aan certificering voor On the way to PlanetProof?

Ja, om deel te nemen aan On the way to PlanetProof  zijn er éénmalig aanmeldkosten en een jaarlijkse afdracht. Ook zijn er kosten voor de jaarlijkse inspectie door de certificatie-instelling. Zie ook het tarievenblad.

Voor leden van het GroentenFruit Huis is er een collectieve regeling. Lees meer hierover. 

E. Communicatie en logo toepassing On the way to PlanetProof

 

1. Kan ik het logo On the way to PlanetProof in mijn eigen gewenste kleur afbeelden?
Nee, het logo is ontwikkeld in vier varianten. Er is een petrol blauwe en een zwarte variant voor toepassing op een lichtgekleurde ondergrond en twee varianten voor toepassing op een donkerkleurige ondergrond. Zie website: Controle en richtlijnen gebruik logo PlanetProof.

2. Als mijn plantaardige producten voor On the way to PlanetProof zijn gecertificeerd, wordt dit dan op de SMK-websites gepubliceerd?
Ja, het gecertificeerde product wordt zowel op de PlanetProof website gepubliceerd via de zoekmodule voor gecertificeerde producten en bedrijven en via een Google Maps zoekmodule.

F. Interpretatie specifieke On the way to PlanetProof eisen

1. Hoe interpreteer ik specifieke On the way to PlanetProof eisen? 

Op de PlanetProof website kunt u het document ‘Interpretatievragen PlanetProof’ downloaden/inzien (zie aan de rechterkant van de webpagina onder het kopje ‘Download overige documenten’ het document ‘Interpretatievragen PlanetProof’). In dit document worden antwoorden gegeven op interpretaties van eisen. Tip: u kunt de zoekfunctie van dit document gebruiken om bepaalde kernwoorden te vinden > CTRL + F.

G. Gebruik groene middelen On the way to PlanetProof telers

1. Welke groene middelen mogen On the way to PlanetProof telers gebruiken? 

Door gebruik van groene middelen hoeft minder gebruik gemaakt te worden van  gewasbeschermingsmiddelen die meer milieubelastend zijn. Telers van On the way to PlanetProof producten zijn altijd vrij om deze minder milieubelastende middelen te gebruiken indien deze wettelijk zijn toegestaan. Binnen het schema is er een lijst met groene middelen en laag-risico stoffen. Alle middelen op deze lijst (bijlage 2b uit het certificatieschema) moeten een officiële toelating hebben van het Ctgb als gewasbeschermingsmiddel. Biostimulanten, uitvloeiers, plantversterkers etc. kunnen niet op deze lijst geplaatst worden.

Toepassing van middelen die wettelijk zijn toegelaten, maar niet op bijlage 2b voorkomen, zijn voor eigen risico en verantwoording van de teler. Toepassing van deze middelen worden in het certificatieschema beloont via onderstaande keuzemaatregelen en eisen:

 • Toepassing van alternatieve maatregelen voor bovengronds ziekten- en plagen: 2 tot 5 bonuspunten (eis 2.20)
 • Toepassing van alternatieve maatregelen voor aaltjes en andere bodem gebonden ziekten en plagen: 3 bonuspunten per maatregel (eis 2.21)
 • Geen gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen: 10 punten (eis 2.23)

H. Procedure waarneming van actieve stof binnen On the way to PlanetProof

1. Wat is de procedure in het geval dat een actieve stof is gevonden die niet is toegestaan binnen On the way to PlanetProof? 

Vaststellen situatie  
Op basis van registratie of de controle op de gewasbeschermingsmiddelenregistratie, middelenkast en inkoopfacturen stelt de CI vast welke van de volgende situaties van toepassing is. De CI neemt een tweede monster en/of gericht contramonster om de situatie te verifiëren.    

 • Teler heeft de actieve stof toegepast. 
  De CI stelt vast dat er een tekortkoming is: dit is een Critical major. CI trekt certificaat in en eventueel een jaar uitsluiting.   
 • Teler heeft de actieve stof niet toegepast en kan dit bewijzen. 
  • De CI trekt de geconstateerde tekortkoming in.   
  • De teler beschrijft te nemen acties hoe deze situatie in toekomst voorkomen kan worden.  
 • Teler zegt de actieve stof niet hebben toegepast, maar kan dit niet bewijzen. 
  • Zie hieronder.   

Richtlijn indien geen bewijslast gevonden wordt  

 1. Er wordt een schriftelijke verklaring van externe deskundige overlegd waarin wordt aangegeven dat de aangetroffen actieve stof niet relevant/gebruikelijk/toegelaten is voor de teelt en in de praktijk ook niet wordt toegepast (teler);   
 2. Is er een verklaring voor het gebruik van de stof?  
  • Ja: schriftelijke verklaring van de teler en mogelijke een deskundige over mogelijke oorzaak (onderzoeker, analyselab);   
  • Nee: uit eigen onderzoek naar oorzaken van aangetroffen residu overschrijdingen is geen duidelijke verklaring te geven (teler);  
 3. Te nemen acties om dit in de toekomst te voorkomen (teler).   

Uitsluitsel  
De CI geeft op basis van de uitkomst van de richtlijnen uitsluitsel (bevestiging of intrekking van tekortkoming) en informeert SMK hierover. Bij twijfel worden de documenten ter beoordeling voorgelegd aan SMK.