Handel en Retail

CERTIFICERING VEREIST VOOR ALLE SCHAKELS IN DE KETEN

Dit is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie- en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten gecertificeerd zijn voor het keurmerk On the way to PlanetProof. Naast producenten en eventuele bewerkers en verwerkers, zijn dit handelaren.

 • VERPLICHT

On the way to PlanetProof certificering is verplicht voor alle bedrijven die PlanetProof gecertificeerde producten:

 • NIET VERPLICHT

On the way to PlanetProof certificering is niet verplicht voor alle bedrijven die:

 • alleen voorverpakte* On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in- en verkopen;
 • niet voorverpakte* On the way to PlanetProof gecertificeerde producten inkopen en deze niet als PlanetProof gecertificeerd product verkopen (ongelabeld);
 • een dienst verlenen (bijv. verpakken, factureren) maar geen eigenaar zijn van het gecertificeerde product.

*Voorverpakt product is gedefinieerd als een product dat direct geschikt is voor bereiding/gebruik door de consument en op een zodanige manier is verpakt dat het product alleen bereikt kan worden door iets aan de verpakking te veranderen (bijvoorbeeld beschadigen of verbreken). Een uitzondering geldt voor (de verpakking van) On the way to PlanetProof gecertificeerde eieren omdat de consument de gelegenheid moet hebben om de eieren te bekijken voor aankoop.

 

Handel en retail

Handel en retail die onverpakte/losse gecertificeerde On the way to PlanetProof producten inkopen, eventueel verpakken, en niets veranderen aan het product, moeten voldoen aan:

 • De Algemene Eisen voor keurmerkhouders**
 • De eisen voor Track & Trace**
 • De Communicatie eisen**
 • Verpakkingseisen (indien van toepassing, geldt alleen als bedrijven verpakken)**
 • De Algemene Certificatievoorwaarden SMK

**Deze specifieke eisen zijn opgenomen in de certificatieschema’s. Klik op onderstaande links voor de downloads van deze On the way to PlanetProof informatie:

Dienstverleners

Een producent kan een deel van de productie (bijvoorbeeld verpakken of facturatie) uitbesteden aan een dienstverlener. Als deze dienstverlener geen eigenaar wordt van het gecertificeerde product, dan ligt de verantwoording voor certificatie bij de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt schriftelijke afspraken met de dienstverlener over:

 • de administratieve en fysieke scheiding van gecertificeerde producten (conform de track & trace eisen);
 • indien van toepassing, aan welke eisen de verpakkingen moeten voldoen;
 • dat de dienstverlener medewerking dient te verlenen aan alle (onaangekondigde) inspecties door de certificatie-instelling die plaatsvinden binnen het kader van de certificatie van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de door hem ingeschakelde dienstverlener. Het gaat hierbij om de eisen uit het certificatieschema On the way to PlanetProof die van toepassing zijn op die dienstverlener.

Inspectie frequentie

 • Voor handelaren en verpakkers - zonder eigen productie - van On the way to PlanetProof producten geldt een jaarlijkse inspectie.

 • Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als de producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële inspectie nog geen On the way to PlanetProof product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing geïnspecteerd worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadministreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit is alleen mogelijk mits het On the way to PlanetProof product op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadministreerd gaat worden.
  De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een On the way to PlanetProof certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de bewerking of verwerking van On the way to PlanetProof product, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële inspectie is vastgesteld.

Alle schakels in de keten