Milieukeur/PlanetProof Bloembollen

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof.

BREED DRAAGVLAK

 • Het Milieukeur/PlanetProof certificatieschema is ontwikkeld in overleg met bollentelers- en handelaren, met de Nederlandse brancheorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, Wageningen UR, verschillende overheden en NGO’s, waaronder Greenpeace.

DUURZAMER GETEELD

 • PlanetProof bloembollen worden geteeld door innovatieve ondernemers met behulp van moderne, duurzame technieken. Organisaties die PlanetProof bloembollen inkopen stimuleren de integrale verduurzaming van de bloembollenteelt en beschermen de leefomgeving.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

 • Het Milieukeur/PlanetProof certificaat voor bloembollen voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof krijgen overheden een ruime keus bij het inkopen van duurzame bloembollen. 
 • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Bezoek de websitepagina van PIANOo met alle informatie over dit onderwerp.
 • Voor de retail (zoals tuincentra) is PlanetProof de borging voor een duurzamer assortiment.

BESCHIKBAARHEID

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE PLANETPROOF TEELT:

PlanetProof gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van PlanetProof zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van PlanetProof producten eisen gesteld. 

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Vrij van neonicotinoïden
 • Beperking op de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen

Waterkwaliteit en -kwantiteit

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Bemesting en bodemvruchtbaarheid

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik meststoffen

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

Teler, werknemers en omwonenden

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten
 • Communicatie met omwonenden

PLANETPROOF IS BETROUWBAAR

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

MEER INFORMATIE

PLANETPROOF BOLBLOEMEN WORDEN GETEELD DOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT